Dotacje z Unii Europejskiej (UE)
Dodane przez admin dnia Października 16 2010 18:26:35
Dotacja jest rodzajem pomocy finansowej, jej cechy to bezzwrotność i nieodpłatność. Aby uzyskać dotacje należy jednak spełnić określone warunki, jakie zostają narzucone przez podmiot (na przykład państwo czy Unię Europejską), który takich dotacji udziela. Dotacje z Unii Europejskiej są obecnie dla wielu osób zakładających czy rozwijających własny biznes doskonałym sposobem na pozyskanie funduszy na działalność o charakterze biznesowym. Należy podkreślić, iż otrzymanie dotacji nie należy do najłatwiejszych procesów, jednak warto starać się o unijne pieniądze. Z dotacji skorzystać mogą zarówno osoby fizyczne oraz firmy, jak i organizacje, instytucje czy jednostki samorządów terytorialnych.

W latach 2007-2013 dostępnych jest kilka funduszy, z których można korzystać. Zaliczają się do nich: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, a także Fundusz Spójności. Środki z Unii Europejskiej są dystrybuowane poprzez odpowiednie programy pomocowe: 6 programów krajowych i 16 regionalnych programów operacyjnych.

Dotacje z Unii Europejskiej można wykorzystać w zakresie różnych elementów działalności. Najczęściej przyznawane są one na takie cele, jak założenie własnej firmy czy jednoosobowej działalności gospodarczej, rozwój przedsiębiorstwa już istniejącego bądź też realizacja projektów czy przedsięwzięć. Jeden z rodzajów klasyfikacji dotacji unijnych dzieli je na dotacje na inwestycje, dotacje na doradztwo, a także dotacje na szkolenia. Te podziały są oczywiście o wiele bardziej uszczegółowione w odniesieniu do określonych programów pomocowych. Przykładami dotacji przeznaczonych na inwestycje są inwestycje w sektorze rolno-spożywczym, w infrastrukturę przedsiębiorstw czy też inwestycje w jednostkach samorządów terytorialnych. Dotacje na doradztwo mogą obejmować pozyskanie usług o charakterze doradczym, dofinansowanie wzięcia udziału w targach lub wsparcie projektów badawczo – rozwojowych. W zakresie dotacji na szkolenia można mówić o szkoleniach dla przedsiębiorstw, przeznaczonych dla szkół oraz uczelni czy też dla samorządów.

Starając się o dotacje z UE warto zaplanować wszystko i przeprowadzić po kolei w kilku krokach. Procedura aplikacyjna wygląda następująco:
1.Na początek warto dokonać analizy SWOT, czyli określić zarówno mocne, jak i słabe strony przedsięwzięcia.
2.Należy dobrać odpowiedni program. Trzeba się zorientować, czy akurat w tym czasie został ogłoszony konkurs, w którym będziemy mogli startować, aby uzyskać dotacje.
3.Należy złożyć uproszczony wniosek, który jest podstawą do dokonania preselekcji.
4.Następnym krokiem jest przygotowanie kompletnej dokumentacji, która jest niezbędna do otrzymania dotacji, a więc biznesplanu, kosztorysu wydatków, załączników i odpowiedniego wniosku.
5.Następuje ocena projektu zarówno pod względem kompletności wniosku, jego formy, a także finansowania.
6.Podpisujemy umowę o dofinansowanie.
7.Dokonujemy realizacji wcześniej założonego projektu.
8.Rozliczamy dotację, a więc dokonujemy sprawozdania z dokonanych działań i składamy wniosek o płatność.
9.Następuje prefiansowanie (zaliczka) bądź refundacja (zwrot) części lub całości poniesionych kosztów.
10.Następuje zakończenie umowy.

Chociaż powyższe kroki mogą wydawać się łatwe w realizacji, dla wielu przedsiębiorców droga po dotacje unijne staje się nierzadko wyboista i trudna. Warto wspomnieć o najczęściej pojawiających się błędach podczas starania się o dotacje. Mogą one spowodować niezakwalifikowanie się do uzyskania dotacji albo cofnięcie przyznanej wcześniej pomocy finansowej.

Najczęściej popełniane błędy, których należy się bezwzględnie wystrzegać to:
· Niekompletny wniosek.
· Niekompletne załączniki lub ich brak.
· Wniosek nie wypełniony w Generatorze Wniosków.
· Niekompletny biznesplan.
· Niedołączenie elektronicznej wersji biznesplanu.
· Niewłaściwe daty umieszczone na dokumentach czy rachunkach.
· Opisywanie rachunków i faktur niezgodnie z obowiązującym wzorem.
· Brak parafowania podpisu na każdej ze stron wniosku oraz kopii.
· Niepotwierdzenie z oryginałem poszczególnych kopii dokumentów.
· Nieaktualne zaświadczenia dołączane do wniosku.

Warto zaznaczyć, iż dotacje z Unii Europejskiej posiadają zarówno mocne, jak i słabe strony. Do plusów można zaliczyć:
· uzyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej na realizację projektu biznesowego,
· zmniejszenie własnych kosztów,
· weryfikacja elementów projektu przez specjalistów i ekspertów,
· nabycie umiejętności posługiwania się środkami z dotacji unijnych.

Minusami dotacji UE są natomiast:
· ograniczony zakres finansowania projektów,
· skomplikowana i dość uciążliwa realizacja procesu przyznawania dotacji,
· długi czas realizacji całego projektu,
· konieczność finansowania przedsięwzięcia z własnych środków do czasu wypłaty dotacji,
· zwrot poniesionych kosztów następuje po długim okresie,
· poświęcenie czasu i zaangażowania.

Zdobycie dotacji z Unii Europejskiej może być zastrzykiem nowych możliwości dla przedsięwzięcia i określonego biznesu. Należy jednak spełnić wszelkie określone w dokumentach warunki i przejść przez trudną kilkuetapową drogę, która prowadzi do uzyskania funduszy unijnych.